loading

Provozní řád - Fitness centrum

Návštěvník je především povinen

  • před cvičením se převléci a přezout do sportovního oblečení a obuvi
  • vracet použité závaží a jednoručky zpět na stojany
  • používat na sedadla a opěrky strojů ručník
  • očistit stroje po jejich použití, je-li to třeba

Zakázáno je především

  • pohybovat se po fitness a v šatnách ve venkovní obuvi, cvičit bez bot, v pantoflích nebo v ponožkách
  • používat ve všech prostorách práškové magnesium
  • konzumovat v prostorách fitness donesené jídlo

Návštěvní řád

1) Dream Gym (dále jen „provozovatel“ anebo „DG“) je centrem určeným ke sportovnímu vyžití v provozu dle otevírací doby, která musí být dodržována.

2) Členství v klubu není právně vymahatelné a provozovatel má právo členství v klubu zamítnout i před jeho vznikem, nebo ukončit kdykoliv v průběhu trvání členství – a to i bez udání důvodu. Provozovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by členství určitého konkrétního návštěvníka mohlo ohrozit dobré jméno zřizovatele či fitness apod.

3) Při nákupu permanentky se vystavuje nepřenosná členská karta na jméno. Před jejím vydáním se zpracovávají tyto informace: jméno, příjmení, datum narození (povinné informace); bydliště, email, telefon a fotografie (jejichž poskytnutí je dobrovolné). Data klientů se zpracovávají v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ochrana osobních dat vyhovuje požadavkům nařízení GDPR.

4) Členskou kartu obdrží návštěvník na recepci fitness po vyplnění registračního formuláře a uhrazení poplatku za její vystavení. Nezletilá osoba může získat členství pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Při registraci je vyžadována kontrola vyplněných údajů prostřednictvím osobních dokladů (občanský či řidičský průkaz, cestovní pas). Kopie dokladů se neprovádí.

5) Návštěvník musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, je mu vstup do fitness povolen pouze v doprovodu rodiče, odpovědného zástupce či případně trenéra (osoby starší 18 let). Tato osoba přebírá plnou zodpovědnost za bezpečí nezletilého návštěvníka.

6) Návštěvník posilovny je povinen se seznámit s provozním řádem před vstupem do fitness a chovat se v souladu s ním a řídit se pokyny obsluhy. Převzetím členské karty vyjadřuje plný souhlas s provozním řádem. Návštěvník nedodržující provozní řád může být vykázán z DG bez nároku na vrácení vstupného.

7) Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav návštěvníka. Každá návštěva DG je na vlastní nebezpečí, provozovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy.

8) Je zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit návštěvníkovi výkon sportovních aktivit.

9) Poslední možnost vstupu do DG je 30 minut před koncem provozní doby.

10) Návštěvník je povinen opustit prostory DG nejdéle 10 minut po ukončení provozní doby.

11) Vstup do DG je povolen pouze v čisté sportovní obuvi a ve vhodném, pro cvičení určeném, sportovním oblečení (bez součástí na oblečení jako jsou zipy, patenty apod., které by mohly poškodit čalounění).

12) Každý návštěvník musí používat při cvičení ručník. V případě, že ho nemá, může mu být za poplatek na recepci zapůjčen. Ručník musí být použit vždy, a to pro podložení částí těla, které přijdou do kontaktu s posilovacími stroji a dalším vybavením.

13) K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (batohů a tašek) mimo prostor šatny není povoleno.

14) Návštěvník je povinen vyklidit při odchodu šatní skříňku a zanechat ji odemčenou.

15) Cvičební doba je omezena na 150 minut. Při překročení této doby bude zákazníkovi účtováno další vstupné, a to za každých započatých 30 minut cvičení. Výše takto započítaného vstupného odpovídá polovině běžného vstupného.

16) Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech do prostor DG. Cennosti je možné si po dobu návštěvy uschovat na recepci pod dohledem kamer. Kamery jsou použité v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

17) Každý návštěvník užívá v prostorách fitness zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškerá zařízení nevykazují závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevil závadu, je povinen ji nahlásit provozovateli, správci či obsluze. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.

18) Návštěvník je povinen používat stroje a ostatní vybavení fitness v souladu s jejich určením. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a cvičebního vybavení fitness je zakázáno.

19) Při cvičení s nakládacími činkami musí návštěvník vždy používat uzávěry nakládacích os. Po ukončení cvičení jsou návštěvníci povinni ukládat nářadí na předem určená místa (uvést do původního stavu; bez zátěže).

20) V prostorách fitness je zakázáno pouštět činky a jednoručky z výšky na zem a také jejich pokládání na čalouněné části strojů. Osoby odhazující jednoručky z výšky na zem budou z prostor fitness trvale vykázány.

21) Při cvičení s vyššími váhami je povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních návštěvníků. Návštěvníci mohou používat pouze zátěže odpovídající jejich možnostem a schopnostem.

22) Pro potřeby první pomoci je v prostorách recepce umístěna vybavená lékárnička.

23) V prostorách fitness platí přísný zákaz konzumování vlastních potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Osobám pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek, je vstup do prostor fitness zakázán. Dále je zakázáno vnášet do prostor DG jakékoliv zákonem nepovolené látky.

24) Ve všech prostorách fitness je zakázáno používat práškové magnesium.

25) Bez souhlasu majitele nebo zastupujícího personálu není povoleno pořizovat jakékoliv foto/videozáznamy.

26) Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru DG, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu.

27) Veškeré zjištěné závady a havárie jsou zákazníci povinni neprodleně hlásit provozovateli, správci nebo obsluze.

28) Žádný návštěvník nesmí na cvičební stroje přidávat další závaží nad maximální nosnost stanovenou výrobcem.

29) Návštěvník přítomný ve fitness neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným.

30) Návštěvník bere na vědomí, že za vulgární a jinak obtěžující projevy během cvičení může být z prostor DG vykázán, a to bez nároku na vrácení vstupného.

31) Všechny lekce cvičebních programů jsou vedeny řádně vyškolenými instruktory s platnou licencí. Klient je povinen se řídit instrukcemi lektora. V případě, že klient opakovaně nebude respektovat nařízení instruktora, může být z lekce vykázán bez nároku na vrácení vstupného.

32) Poskytování trenérských služeb (a to i bezúplatně) v prostorách fitness bez předchozího souhlasu provozovatele je ZAKÁZÁNO.

33) Úklid je prováděn 1x denně vysátím podlahy ve cvičebních prostorách. Šatny, sprchy a toalety jsou setřeny 2x denně na vlhko saponátem a dezinfekčním prostředkem.

Kontrola a údržba strojů probíhá dle doporučení výrobce nebo dle potřeby.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

DREAM GYM s.r.o.
Ještědská 171
Hněvousice
295 01 Mnichovo Hradiště

IČO: 05 222 681
DIČ: CZ 05 222 681

ADRESA PROVOZOVNY

DREAM GYM
Štefánikova ulice 1303
293 01 Mladá Boleslav

Otevírací doba

Po – Pá: 6:00 – 21:00
So - Ne: 8:00 – 20:00
Svátky, není-li uvedeno jinak: 8:00 – 20:00

ODPOVĚDNÁ OSOBA

Roman Maršálek
+420 608 836 266
roman.marsalek@gmail.com